U razdoblju od 24. do 29. kolovoza ove godine, u sklopu projekta ʺObnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palačeʺ, održat će se prva ovakvog tipa „Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma“ koja će ugostiti neka od najpoznatijih imena u svijetu turizma. Ljetna škola predstavlja jedan od najvažnijih projektnih elemenata koji treba osigurati dugoročnost i održivost projekta, kroz izgradnju novih visokoobrazovanih kadrova u području kulturnog turizma.

Zadaća Ljetne škole je da razvije sustav obrazovanja kojim će se, kratkoročno i dugoročno riješiti deficit znanja i vještina u području razvoja kulturnih turističkih proizvoda i njihove učinkovite promocije. Problem današnjeg sustava razvoja Zadra kao kulturno turističke destinacije koji je prepoznat projektom leži u nedovoljnoj integriranosti kulture i turizma, jer ova dva sektora djeluju uglavnom odvojeno. Sektoru kulture s jedne strane nedostaju specifična znanja u marketingu i menadžmentu dok sektoru turizma nedostaju znanja o načinima efektnog korištenja kulturne baštine u turističkom proizvodu. Ljetna škola pruža sustavno i dugoročno rješenje ovog problema kroz edukaciju budućih naraštaja djelatnika u kulturi/turizmu.

S tom svrhom projektni partner Sveučilište u Zadru (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti) ovim projektom će pokrenuti posebnu Međunarodnu ljetnu školu kulturnog turizma koja omogućuje primjenu novih znanja i iskustava u području kulturnog turizma za generacije studenata koji dolaze. Polaznici će imati prilike učiti od priznatih domaćih i međunarodnih stručnjaka, a cilj je da se ljetna škola nastavi održavati i u godinama koje slijede.

Sudjelovanjem u Međunarodnoj ljetnoj školi kultunog turizma studenti će se upoznati sa bogatom kulturnom baštinom Zadra i njegove okolice te s novim modelima turističke valorizacije kulturnih resursa. Cilj organizacije ovakvog tipa edukacije je osnažiti suradnju i razmjenu iskustava između studenata i predavača u multikulturalnom i multidisciplinarnom okruženju, kako bi se stvorili temelji za sve generacije studenata koji tek dolaze.

Kroz Ljetnu školu u Zadru će se stvarati novi specijalizirani kadrovi, promovirat će se grad i Sveučilište na međunarodnoj razini, te se u dugom roku doprinosi imidžu Zadra kao kulturno turističke destinacije. Polaznici škole ujedno su svojevrsni ambasadori Zadra u svijetu.

Više o ljetnoj školi na: http://cultourism-unizd.eu/o-ljetnoj-skoli/