SAŽETAK:

Naziv korisnika: Grad Zadar

Projektni partneri: Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRAnova, Narodni muzej Zadar, Sveučilište u Zadru, Turistička zajednica grada Zadra,

Ukupna vrijednost projekta: 37.799.651,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 35.679.090,57 kn (94,39%)

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2014. – 30.09.2016.

Projekt “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”,RC.1.1.05-0117 odobren je za financiranje na natječaju za razvoj poslovne infrastrukture, iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.—2013. Provedba projekta je započela 02. listopada 2014. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.799.651,00 kuna, uz 95% sufinanciranja, a projekt će se provoditi 24 mjeseca. Koordinator projekta je Grad Zadar, a partneri su Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica grada Zadra, Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRAnova, te Sveučilište u Zadru.

Projekt ima za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Projekt rješava dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada.

Osim za infrastrukturne zahvate i obnovu Kneževe palače sredstva će se iskoristiti i za jačanje kapaciteta za upravljanje Kneževom palačom, međunarodnu ljetnu školu, izradu marketing plana te kompletnog vizualnog identiteta Kneževe palače.

Projektom ”Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače“ izravno će doprinijeti:

  • 1) obnovi i turističkoj valorizaciji objekta kulturne baštine Kneževe palače,
  • 2) osuvremenjivanju prezentacije kulturnih dobara,
  • 3) jačanjem kapaciteta za upravljanje kulturno turističkom destinacijom,
  • 4)razvijanjem turističkog proizvoda zasnovanim na navedenim resursima i njegovim uključivanjem u jedinstvenu ponudu destinacije.