Grad Zadar – koordinator projekta

Grad Zadar je jedinica lokalne samouprave osnovana Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi i Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Područje Grada Zadra obuhvaća 15 naselja. Grad Zadar ima 14 Upravnih odjela s ukupno 181 zaposlenikom u okviru čije nadležnosti se obavljaju poslovi od lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, održavanje javnih cesta, izdavanje dokumenata prostornog uređenja i građenja i ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Grad Zadar je također osnivač, vlasnik i suvlasnik niza ustanova i trgovačkih društava za učinkovito obavljanje djelatnosti na području kulture, predškolskog odgoja, osnovnog školstva te komunalnih djelatnosti. U Strategiji razvoja Grada Zadra 2013.-2020. definirani su sljedeći strateški ciljevi Grada Zadra: 1.) očuvanje i održivi razvoj prostora te unapređenje infrastrukturnog sustava grada, 2.) povećanje gospodarske konkurentnosti, 3.) unapređenje kvalitete života i zaštita okoliša, 4.) održivi razvoj ruralnog područja i otoka te 5.) povećanje efikasnosti upravljanja razvojem.

Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRAnova

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRAnova osnovana je 2013. godine od strane Zadarske županije i Grada Zadra. Od 2006. do 2013. godine djelovala je kao Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA d.o.o. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRAnova predstavlja objedinjene aktivnosti za cjelokupan regionalni razvoj na području Zadarske županije i šire u Hrvatskoj. Osnovana je da bi davala sustavnu potporu u pokretanju i daljnjem razvitku Zadarske županije te njenim gospodarskim subjektima. ZADRAnova ima za cilj stvaranje sustava za osmišljavanje i koordinaciju razvojnog ciklusa Zadarske županije, a sve u funkciji regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulagače i sa krajnjim ciljem ostvarenja dobrobiti za žitelje Zadarske županije. Misija ZADRAnova-e je poticanje održivog razvoja Zadarske županije kroz pripremu kapaciteta Zadarske županije za privlačenje EU sredstava, provedbu politike regionalnog razvoja,pomaganje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje i pružanje podrške ulagačima, te promicanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Kroz implementaciju različitih projekata, ZADRAnova kreira mrežu pouzdanih partnera, povezuje predstavnike vlasti, institucija, sveučilišta, mala i srednja poduzeća, udruga i EU stručnjake, te jača međužupanijsku i prekograničnu suradnju.

Narodni muzej Zadar

Narodni muzej Zadar osnovan je 1962. g. spajanjem samostalnih muzejskih institucija (Prirodoslovnog muzeja, Etnografskog muzeja, Galerije umjetnina, Muzeja grada Zadra) u odjele današnjeg muzeja. Dislocirani objekti u sastavu muzeja su Područna etnografska zbirka Veli Iž i Područna kulturno-povijesna zbirka Mali Iž. Korijeni Muzeja sežu u davnu 1832., kada je utemeljen prvi opći muzej na području Dalmacije - Museo Nazionale. Kompleksnost građe koju prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira, te usmjeravanje stručno-znanstvenog djelovanja na regiju kojoj gravitira, zajednička su obilježja sadašnjega i bivšeg muzeja. Narodni muzej Zadar posjeduje vrijedan i raznolik fundus koji predstavlja i objavljuje javnosti na stalnim i povremenim izložbama, nakladničkim djelovanjem, pedagoškim radom i drugim aktivnostima, što ga čini važnom kulturnom institucijom u Zadarskoj županiji. Osnovna misija današnjega Narodnog muzeja Zadar obuhvaća sustavno sakupljanje, čuvanje, izlaganje, dokumentiranje, te stručnu i znanstvenu obradu pokretnih i nepokretnih predmeta civilizacijske, kulturne i prirodne baštine, nastale u razdoblju od XIII. stoljeća do naših dana, a područje interesa i istraživanja je Zadarska županija, ili šire, sjeverna Dalmacija s otocima i neposrednim kopnenim zaleđem (Bukovica, podvelebitski kraj, Ravni kotari). Kustosi muzeja autori su koncepcija povremenih izložbi koje se organiziraju uglavnom u Gradskoj loži, izložbenom paviljonu Narodnog muzeja Zadar.

Muzej je često puta suorganizator ili domaćin različitih izložbi drugih ustanova., stručnih i znanstvenih skupova, kulturnih manifestacija, koncerata, promocija knjiga, radionica. Muzej izdaje monografska djela, kataloge, plakate, razglednice. Viziju budućnosti Narodnog muzeja Zadar treba sagledati unutar Baštinskog muzeja koji će biti smješten u prostoru Kneževe i Providurove palače.

Sveučilište u Zadru

Zadar ima višestoljetnu sveučilišnu tradiciju, najdužu u hrvatskim zemljama: na tradicijama crkvenog školstva koje se u Zadru spominje od 10. stoljeća, još 14. lipnja 1396. osnovana je u Zadru dominikanska visokoškolska ustanova Studium generale, kasnije nazvana Universitas Jadertina. Suvremeni razvoj visokog školstva u Zadru započeo je 1955. godine donošenjem Zakona o osnivanju Filozofskog fakulteta u Zadru pri Sveučilištu u Zagrebu. Formalni rad novog zadarskog Sveučilišta je započeo 2003. godine. Danas je Sveučilište u Zadru najveće potpuno integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj, s 25 sveučilišnih odjela. To su: 1. Odjel za anglistiku; 2. Odjel za arheologiju; 3. Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu; 4. Odjel za ekonomiju; 5. Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju; 6. Odjel za filozofiju; 7. Odjel za francuske i iberoromanske studije; 8. Odjel za geografiju; 9. Odjel za germanistiku; 10. Odjel za informacijske znanosti; 11. Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja; 12. Odjel za klasičnu filologiju; 13. Odjel za kroatistiku i slavistiku; 14. Odjel za lingvistiku; 15. Odjel za nastavničke studije u Gospiću; 16. Odjel za pedagogiju; 17. Odjel za povijest; 18. Odjel za povijest umjetnosti; 19. Pomorski odjel; 20. Odjel za psihologiju; 21. Odjel za sociologiju; 22. Odjel za talijanistiku; 23. Odjel za turizam i komunikacijske znanosti; 24. Odjel za zdravstvene studije; 25. Teološko-katehetski odjel.

Na odjelima se izvode studiji na tri razine: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj. Sveučilište u Zadru ostvaruje suradnju s brojnim hrvatskim i inozemnim ustanovama i akademskim asocijacijama, putem članstva u međunarodnim sveučilišnim udrugama i zajednicama te ugovorima o suradnji sa sveučilištima.

Turistička zajednica grada Zadra

Turistička zajednica Grada Zadra je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanim djelatnostima na području Grada Zadra. Osobito važne zadaće Zajednice su: 1. promoviranje turističke destinacije na razini Grada; 2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom; 3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike turizma na razini Grada; 4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnoga i privatnog sektora; 5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš; 6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na razini područja Zajednice; 7. poticanje i sudjelovanje u uređenju Grada; 8. prikupljanje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, raznim manifestacijama, radnom vremenu važnih ustanova; 9. izdavanje turističkih promotivnih materijala; 10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom; 11. poticanje i organiziranje raznih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude; 12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su uključeni u turistički promet; 13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora; 14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje područje Zajednice čine turistički prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje; 15. vođenje jedinstvenoga popisa turista za područje Zajednice; 16. prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu; 17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi /odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom i uplatom boravišne pristojbe; 18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora; 19. organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda članica Zajednice; 20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade; 21. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.