Nakon završetka postupka ocjene i evaluacije pristigle ponude tvrtke ING-GRAD d.o.o., Naručitelj, Grad Zadar, objavio je Odluku o odabiru u Elektroničkom oglasniku javne nabave za postupak Nabava opreme za Kneževu palaču VN 3/15.

Odluka o odabiru donesena je i objavljena 11. ožujka 2016. godine, a zajedno s preostalom dokumentacijom za nadmetanje dostupna je ovdje.