Nakon završetka postupka ocjene i evaluacije pristiglih ponuda, Naručitelj, Grad Zadar, objavio je Odluku o odabiru u Elektroničkom oglasniku javne nabave za postupak Radovi na rekonstrukciji objekta Kneževe palače u Zadru.

Odluka o odabiru donesena je i objavljena 29. veljače 2016. godine zajedno s preostalom dokumentacijom za nadmetanje dostupna ovdje, a novi izvođač koji će nastaviti radove na Kneževoj palači je Zajednica ponuditelja Krekić Avangard d.o.o., Inero d.o.o. i VG5 d.o.o. .


Objave medija:

www.057.info