Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi na rekonstrukciji objekta Kneževe palače u Zadru, evid. br. MN 16/14. Poziv na nadmetanje objavljen je 16.1.2015. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2015/S 002-0001555.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 5.2.2015. godine do 14:00 sati.