Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave:

Usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji i opremanjem objekta Kneževe palače, evid. br. MN 2/15. Poziv na nadmetanje objavljen je 11.03.2015 godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0010127.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 01.04.2015. do 14:00.